REAPERTURA 1 DE XUÑO

Carta do Presidente

Estimadas/os socias/os:

A re-apertura das instalacións está prevista para o próximo luns 1 de xuño. Estas últimas semanas, as instalacións foron adaptadas á normativa vixente tanto en dotación de materiais como en re-ubicación de espazos e establecemento de protocolos. Tamén foron redefinidas as funcións da plantilla de traballadores, as cales estarán focalizadas provisionalmente en garantir o cumprimento da normativa vixente.
Dita norma é moi esixente no referente a aforos, rutinas de limpeza, establecemento de reservas previas, etc., polo que a Sociedad sufrirá una transformación radical no relativo ós hábitos da súa utilización, polo menos a corto prazo. Neste contexto poñeremos todos os medios para garantir un desfrute das instalacións en las mellores condicións.
No documento adxunto se determina o protocolo que rexerá a re-apertura das instalacións nos próximos días. O máis relevante é a necesidade de concertar cita previa e as restricións de aforo nas diferentes áreas.

Pedimos os socios comprensión e a súa colaboración para un bo uso de a Sociedad.

Vémonos o luns!
O Presidente 

Juan Jesús Brandariz Rueda

PROTOCOLO DE REAPERTURA SOCIEDAD RECREATIVA, CULTURAL Y DEPORTIVA DE SADA PARA O 1 DE XUÑO DE 2020
Pola presente se recolle o sistema de admisión da Sociedad Recreativa, Cultural y Deportiva de Sada en base ás diferentes normativas relacionadas cás crisis do Coronavirus para a súa próxima re-apertura, incluída na fase 2 da desescalada marcada polo goberno central.

El Art.42.3 del BOE o 16 de maio de 2020 recolle: “La actividad deportiva requerirá la concertación de cita previa con la entidad gestora de la instalación”

Para isto, a Sociedad establecerá un sistema de reservas. Cada franxa de actividade poderá ser reservada por un terzo do aforo. A reserva poderá efectuarse a través do WhatsApp ó número 638 160 799,  por medio do correo electrónico lasociedad.sada@gmail.com ou de forma presencial na secretaría acreditándose como socia/o co carné dá Sociedad.
Cada socia/o titular poderá reservar unha franxa horaria diaria para calqueira dos membros da súa unidade familiar. Cada beneficiario poderá igualmente reservar a súa propia franxa horaria.
Soamente poderán reservarse quendas cunha antelación máxima de 24 h.

Unha vez dentro das instalacións as/os socias/os estarán suxeitos ós aforos parciais das diferentes áreas que son:
– Vestiarios (sin duchas): CERRADOS EN ESTA FASE
– Sala 1 (primeira planta): 12 persoas
– Ximnasio: 2 persoas (cita previa) – Pistas de tenis: 4 persoas (cita previa)

Finalizada a franxa horaria correspondente á actividade, todas as socias e socios deberán abandonar as instalacións para proceder a súa limpeza e á entrada do seguinte grupo de socias/os.


RESTRICCIÓNS XERAIS PARA TODAS AS ÁREAS

  • Prohibición do acceso ás instalacións a cualqueira persoa que teña síntomas compatibles cá COVID-19 ou teña contacto con persoas enfermas da mesma. Lembra ás usuarias/os que non deben acceder se presentan patoloxías respiratorias o febre.
  • O uso obrigatorio de mascarilla estará suxeito á evolución da súa propia normativa.
  • Está prohibido realizar mostrar de cortesía ó saudarse, é dicir, contacto físico entre persoas (abrazos, darse as mans ou bicos).
  • Todos os obxectos persoais, como toallas, deben permanecer dentro dol perímetro de seguridade interpersoal, evitando contacto col resto de usuarias/os.
  • Ante cualqueira síntoma da COVID-19 deben abandonar as instalacións, avisando previamente ó persoal das mesmas.

PAUTAS XERAIS DE ACTUACIÓN PARA TODAS LAS ÁREAS
Se ben a Sociedad dotará dos protocolos e recursos humanos e materiais necesarios para garantir un adecuado estado de hixiene das instalacións conforme ó indicado nas diferentes normativas, dada a excepcionalidade da situación, apélase á autorresponsabilidade da usuaria/o como principal elemento de protección baseado en catro pilares fundamentais:
– Manter a distancia social de 2 metros en todas as dependencias.
– Utilizar mascarillas salvo no momento de realizar exercicio.
– Lavado frecuente de mans cos xeles hidroalcohólicos distribuídos pola instalación.
– Desinfección cos medios proporcionados pola Sociedad (desinfectante e toallitas desbotables) dos equipamentos utilizados unha vez finalizado o seu uso.

Pola súa parte, a Sociedad procederá a unha redefinición das funcións da súa plantilla orientada a:
– Realizar tareas de limpeza e desinfección
– Ofrecer ó usuario a información necesaria
– Garantir un tránsito seguro polas instalacións
– Supervisar o cumprimento dos aforos das diferentes estancias

Recoméndase non asistir á instalación ós colectivos de risco (maiores de 60 anos; persoas con enfermidades cardiovasculares, hipertensión arterial, pulmonares crónicas, diabetes, cáncer ou inmunodepresión; e embarazadas)


NORMAS ESPECÍFICAS DE CADA DEPENDENCIA

VESTIARIOS
NON ESTAN DISPOÑIBLES NESTA FASE

XIMNASIOS
É obrigatorio o uso de toalla, recomendándose en este caso DÚAS, unha para a protección do equipamento utilizado e outra para o propio usuario.
Serán respectados os aforos das correspondentes zonas de ximnasios. Cada usuaria/o deberá limpar o elemento utilizado unha vez finalizado o seu uso có xel desinfectante e a toallita desbotable que proporcionará a entidade.
Realizada a limpeza, a usuaria/o depositará a toallita desbotable nas papeleiras distribuídas pola zona.
Nas paradas diarias correspondentes a limpeza e desinfección, será o persoal da entidade o que proceda a unha limpeza xeral de ditos equipamentos.

PISTA DE TENIS E TERREOS
Serán establecidos horarios para a práctica de tenis con reserva previa, e para o uso libre dos terreos respectando a distancia social de 2 metros e o número de 15 persoas por grupo (ademais de respectar as normas básicas de limpeza de residuos e respecto ó entorno).

SALÓN SOCIAL Será respectado ó aforo supervisado polo persoal auxiliar.
Deberán cumprirse as premisas do distanciamento social baseado nos dous metros.
Non haberá servizo de prensa escrita nesta fase, nin xogos de mesa.

BIBLIOTECA Permanecerá pechada nesta fase.

SALÓN INFANTIL Permanecerá pechado nesta fase.

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN. Dentro das funcións habituais do posto, prestarán especial atención a:
– Control do sistema de reservas establecido
– Información específica á socia/o na fase actual. Ademais das funcións habituais do posto:
– Control do aforo na área social

FUNCIÓNS DO PERSOAL AUXILIAR NAS DIFERENTES UBICACIÓNS

  • Tareas básicas de limpeza e desinfección
  • Control de aforo
  • Información da normativa propia de cada dependencia
  • Supervisión da aplicación da norma por parte da usuaria/o
  • Comprobarán que exista stock suficiente de material de limpeza